หนังสือความซื่อตรงกับค่านิยมสังคมไทย
ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
ปี 2558 "ปีแห่งการปฏิบัติงานของกองทัพบก ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และเป็นรูปธรรมในทุกด้าน"
ติดตามข่าวสาร คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
*** สตน.ทบ. ขอเชิญชวนกำลังพลและประชาชนร่วมกันลดใช้พลังงาน ***
ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ อาคารบุรุษรัตน สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559

ผอ.สตน.ทบ. และภรรยา ร่วมกับข้าราชการ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบกลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมราชวัง วันที่ 19 กันยายน 2559

ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ก.ย.59 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธ.ค.59 "การสุขาภิบาล" ณ วัดประสาทบุญญาวาส เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ"

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 8 มิถุนายน 2559

พิธีมอบทุนการศึกษา บุตร ข้าราชการ สตน.ทบ. ประจำปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ สตน.ทบ. 3 พฤษภาคม 2559

อบรมศีลธรรม ประจำเดือน พ.ค.59 สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก ณ อาคารอเนกประสงค์ สตน.ทบ. วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

พิธีทำบุญและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ สตน.ทบ.วันที่ 12 เมษายน 2559

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังวันที่ 11 เมษายน 2559

สตน.ทบ. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ ศูนย์ธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)เมื่อ 25 มีนาคม 2559

9 มี.ค. 59 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธาน ในพิธีทำบุญอาคารอนุรักษ์ สตน.ทบ. ประจำปี 2559

9 มี.ค. 59 ผอ.สตน.ทบ. นำคณะผู้บังคับบัญชาของ สตน.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

18 ก.พ. 59 ผอ.สตน.ทบ. เข้าร่วมในพิธีรับเข็มบุรฉัตร ส.1

15 ก.พ. 59 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานการประชุมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภารกิจสนับสนุน คสช./รัฐบาล ณ. ห้องประชุม ทภ.1

1 ก.พ. 59 รอง ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการจัดการอบรมศีลธรรม เรื่อง ทำดี ดีกว่าขอพร

23 ม.ค. 59 รอง.ผอ.สตน.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในโครงการฝึกเยาวชนป้องกันเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์

13 ม.ค. 59 รอง ผอ.สตน.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.สตน.ทบ. ร่วมงานวันสถาปนา ทภ.1 ณ บก.ทภ.1

8 ม.ค. 59 ผอ.สตน.ทบ. มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแก่ผู้นำชุมชนราชผาทับทิมรวมใจ เมื่อ 8 ม.ค. 59

8 ม.ค. 59 สตน.ทบ. จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ อ.พุทธมณฑล จว.น.ฐ. เมื่อ 8 ม.ค.59

5 ม.ค. 59 สตน.ทบ. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในวันอังคารที่ ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

4 ธ.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. ให้การต้อนรับ ปช.ทบ. และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายงานปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 4 ธ.ค. 58

3 ธ.ค. 58 สตน.ทบ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ สตน.ทบ. เมื่อ 3 ธ.ค.58

3 ธ.ค. 58 สตน.ทบ. ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรร ษา 5 ธันวาคม 2558

30 พ.ย. 58 สตน.ทบ. จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

29 ต.ค. 58 สตน.ทบ. จัดพิธีอบรมศีลธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

22 ต.ค. 58 สตน.ทบ. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

8 ต.ค. 58 สตน.ทบ. รับตรวจกรมจเรทหารบก

23 ก.ย. 58 สตน.ทบ. จัดพิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการฯ

22 ก.ย. 58 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ก.ย. 58

18 ก.ย. 58 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ก.ย. 58

18 ก.ย. 58 สตน.ทบ. จัดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ย. 58

17 ก.ย. 58 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ก.ย. 58

15 ก.ย. 58 ผอ.สตน.ทบ. และคณะฯ ชี้แจงแนะนำการปฏิบัติ เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง หน่วย มทบ.42

31 ส.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ส.ค. 58

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
153 ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-241-3562

Website counter