ระเบียบต่าง ๆ  (23) เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ

 

ดาวน์โหลด
  ส่วนกลางเข้าจ่ายตรง
  ส่วนภูมิภาคเข้าจ่ายตรง
การหักเงินเดือน เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เพื่อชำระหนี้
พรบ.และข้อบังคับ
   พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
   ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ.2495
ว.172 เรื่อง การกำหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ

 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
153 ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-241-3562