ระเบียบต่าง ๆ  (18) งบกลาง

 

ดาวน์โหลด
ค่ารักษาพยาบาล
    พระราชกฤษฎีกาและระเบียบกระทรวงการคลัง
อัตราค่าบริการสาธารณสุข
    อัตราค่าบริการสาธารณสุข ว.177
  หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห.0406/40985 ลง 27 ธ.ค.50
ประเภทและอัตราอุปกรณ์บำบัดรักษาโรค
  หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห.0406/37931 ลง 14 พ.ย.50
ค่าหัตถบำบัด (นวดแผนไทย)
การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
โรคฟัน
โรคไต
  ว 349 ลง 6 ต.ค.51การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาไตวาย กรณีส่งต่อผู้ป่วย
  ว. 83 ลง 2 มี.ค.50 การเบิกจ่ายค่ารักษาทดแทนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม

 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
153 ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-241-3562