ระเบียบต่าง ๆ  (15) ค่าตอบแทน

 

ดาวน์โหลด
ค่าเช่าบ้าน
พระราชกฤษฎีกา
ระเบียบกระทรวงการคลัง
 ว 2 ลง 29 ม.ค.50 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2550
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
    หลักเกณฑ์การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
สถาบันการเงินที่สามารถนำมาเบิกค่าเช่าบ้าน
การนำค่าเช่าซื้อท้องที่เดิมไปเบิกท้องที่ใหม่
  สปช.ทบ. 43102ลง25พ.ย.46นำค่าเช่าซื้อท้องที่เดิมไปเบิกในท้องที่ใหม่
มาตรการป้องกันทุจริตค่าเช่าบ้าน
  สปช.ทบ. 0406-2005 ลง11มี.ค.30 มาตรการป้องกันการทุจริตค่าเช่าบ้าน
  สปช.ทบ0406-24939ลง7ก.ค.47 ขอความร่วมมือการตรวจสอบสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
  สปช.ทบ. 0406-31706ลง16ธ.ค.44 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  สปช.ทบ. 0406-47432ลง22ม.ค.47-กค39388 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
  สปช.ทบ. 0406-40013ลง11พ.ย.47- กค34010 หารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
  สปช.ทบ. 16002ลง7มิ.ย.48-ว112 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  สปช.ทบ. 16002ลง7มิ.ย.48-ว112 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
สาระสำคัญของค่าเช่าบ้าน
  หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
  การเปลี่ยนแปลงการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
  สาระสำคัญของการเบิกค่าเช่าบ้าน
อัตราค่าเช่าบ้าน
  บัญชีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
  ว.75 ลง 26 ส.ค. 52 การกำหนดอัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำการ ณ กรุงตริโปลี
  สปช.ทบ. 7366 ลง22เม.ย.52อัตราค่าเช่าบ้านสิงคโปร์ รัสเซีย
ปัญหาถามตอบ
  ค่าเช่าซื้อต่างท้องที่กับสถานที่รับราชการ
  ว 112 กรณีย้ายเข้าพื้นที่บ้านที่เช่าซื้ออยู่เดิม
  ว.50ระเบียบ กค.ว่าด้วยการควบคุมสัญญาเช่าซื้อ
  คำอธิบาย ว.73 เรื่อง ค่าเช่าบ้าน (ลง 20 มิ.ย. 44)
  ถามตอบเกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  สปช.ทบ. 0406-10710 ลง 14มิ.ย. 28 การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
  สปช.ทบ. 0406-2005 ลง 11มี.ค.30 มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกัยการเยิกค่าเช่าบ้าน
  กค2184 ลง 25 พ.ค. 31 เบิกค่าเช่าบ้านโดยไม่ได้เป็นคู่สัญญาไม่ได้
  สปช.ทบ. 0406-7675 ลง 12มี.ค.45 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการชำระราคาบ้านและที่ดิน....
  สตช.ทบ. ที่ กห 0427.12-25 ลง 2 เม.ย.46 สรุปปัญหาค่าเช่าบ้าน
  สปช.ทบ. 43102ลง25พ.ย.46- ว94 ลง14พ.ย.46 การใช้สิทธินำค่าเช่าซื้อท้องที่ที่รับราชการเดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ที่รับราชการแห่งใหม่
  สปช.ทบ. 0406-47432 ลง 22ม.ค.47 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
  สปช.ทบ. 0406_6373 ลงมี.ค.47 ซ้อมความเข้าใจการใช้สิทธินำค่าเช่าซื้อในท้องที่เดิมมาเบิก
  สปช.ทบ. 0406_24939ลง7ก.ค.47 ขอความร่วมมือกรณีการตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านขรก.
  สปช.ทบ. 0406_16002 ลง7มิ.ย.48-ว112 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
  สปช.ทบ. 0406_24002 ลง 15 ก.ค.48-ว246 การเบิกค่าเช่าบ้านตามคำพิพากษาของศาลปกครอง
  สปช.ทบ. 0406_9676 ลง 7 เม.ย.49 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีข้าราชการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
  สปช.ทบ. 0406_43721 ลง 13 ม.ค.50 อัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการประจำการในทวีปออสเตรเลีย
  สปช.ทบ. 0406_13396 ลง 24พ.ย.50 แนวทางปฏิบัติในการใช้สิทฺธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีโครงการบ้านเอื้ออาทร
  สปช.ทบ. 0406_41223 ลง 11ม.ค. 51 การพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ใช้ในปัจจุบัน

 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
153 ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-241-3562