ระเบียบต่าง ๆ  (12) การยืมเงิน

 

ดาวน์โหลด
เงินทดลองราชการ
  ระเบียบ กค.ว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ
เงินยืมทดรอง ทบ.
  นโยบายการบันทึกเงินยืมทดรอง ทบ.
  ระบบการควบคุมเงินยืมทดรอง ทบ.
  ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการยืมเงินประจำ พ.ศ.2505 (18 ธ.ค.04)
  คำสั่ง ทบ.ที่ 43-16444 ลง 25 ธ.ค.2505 การชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้
  คำสั่ง ทบ.ที่ 63-2516 ลง15ก.พ.16 ให้กวดขันการชำระหนี้เงินยืม
  ร่างระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการให้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับข้าราชการกองทัพบก พ.ศ.2543
  กบช.กง.ทบ.2597 ลง 24 พ.ค.49 แนวทางการยืมเงินและชำระหนี้เงินยืม
  กง.ทบ.897ลง20ก.พ.52 ชี้แจงการปฏิบัติในการยืมเงินกองทุนสวัสดิการ ทบ.เพิ่มเติม

 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
153 ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-241-3562