องค์ความรู้ระดับ ร.ต. - ร.ท. : การตรวจสอบบัญชีราชการ
 การตรวจกองร้อย
 การตรวจกองพัน
 การตรวจ การเบิกจ่ายเงินราชการ
 การตรวจ การจัดซื้อจัดจ้าง
 การตรวจ สป.2 , 4
 การตรวจ สป.3
 งานในหน้าที่นายทหารการเงิน
 สรุปเงินงบกลาง
  สรุปสาระสำคัญค่ารักษาพยาบาล
  สรุปสาระสำคัญค่าเล่าเรียน
  สรุปสาระสำคัญค่าเช่าบ้าน
  สรุปอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง
  บรรยายการเบิกจ่ายค่ารักษาโดยกรมบัญชีกลาง
การเบิกจ่ายเงิน
 การเบิกจ่ายเงินงบกลางใน GFMIS
 การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ใน GFMIS
 การเบิกค่าใช้จ่ายทั่วไป 1
 การเบิกค่าใช้จ่ายทั่วไป 2
 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
สรุปย่อปัญหาถามตอบ
 การบันทึกบัญชีค่าของขวัญบุตรของกองพัน
 การเบิกจ่ายค่าเคลื่อนย้าย
  ค่าตอบแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
  ค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น
 เงินเดือนและเงินเพิ่ม
 ถามตอบ งบ ศปก.
 สรุปถามตอบ การจ่ายตรง
 สรุปถามตอบ การบริหารงบประมาณ
 สรุปถามตอบ การบัญชี
 สรุปถามตอบ ค่าการศึกษาบุตร
  สรุปถามตอบ ค่าเช่าบ้าน
 สรุปถามตอบ ค่าประกอบเลี้ยง
  สรุปถามตอบ ค่ารักษาพยาบาล
 สรุปถามตอบ เงินเดือนเบี้ยเลี้ยงพลทหาร
  สรุปถามตอบ ปัญหาGFMIS
  สรุปถามตอบเงินเพิ่มการครองชีพ
  สรุปย่อ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 2551