องค์ความรู้ระดับ ร.อ. - พ.ต. : การพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ
 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินรายรับของสถานพยาบาล พ.ศ.2536
คุณลักษณะเฉพาะ สป.
  รหัสGPSC
 รหัสคุณลักษณะเฉพาะ
  การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
การตรวจรับพัสดุ
ให้กวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ
 การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุ
การซ่อมบำรุง
 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการ ซบร. ปี 24
 การซ่อมบำรุงรายย่อยโดยใช้งบประมาณค่าเครื่องช่วยฝึก
การจำหน่าย สป.
 ระเบียบการจำหน่ายสป. ปี 39
 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด
หลักประกันสัญญา หลักประกันซอง
 วิธีปฏิบัติเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่อง ก่อนการคืนหลักประกัน
 การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา
 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การอออกหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) ของธนาคาร
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา
 หลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเช็คเงินประกันซองประกวดราคาฝากธนาคาร ( 29ก.ย.49 )
 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกัน
ตัวอย่างหนังสือที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ตัวอย่างใบสั่งซื้อ หมอนพร้อมปลอก - ผ้าปูนอน
 ตัวอย่างใบเสนอราคา ต.ซื้อ เครื่องหมายปัก(ต.ค.49)
 ตัวอย่างรายละเอียดต่อท้ายใบสั่งซื้อ
แผนจัดหา-คุณลักษณะเฉพาะ
 ตัวอย่าง Spec เครื่องพิมพ์ดีตั้งโต๊ะแบบธรรมดา
 ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดแผนจัดหาเครื่องหมายปัก 3 รายการ
สัญญา
 ตัวอย่างสัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์ดีด (ต.ค.49)
แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันซอง
 แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันซอง
การโอนพัสดุ
 ข้อบังคับทหารว่าด้วยการโอนพัสดุของทางราชการ พ.ศ. 2490
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
 การจัดหาพัสดุในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ
 การยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบ สร.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ในการจัดหาอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึก อบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
 การยกเว้นไม่ต้องปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
วิธีการซื้อจ้าง
วิธีสอบราคา
 การจัดทำเอกสารสอบราคา และประกาศเผยแพร่การสอบราคา
วิธีประกวดราคา
 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิก หรือเลื่อนการประกวดราคา
วิธีพิเศษ
 การซื้อโดยวิธีพิเศษ
 คำสั่ง ทบ. เรื่องการส่งประกาศประกวดราคาในการซื้อหริอจ้างด้วยวิธีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ
 การยกเว้นค่าปรับให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
การบอกเลิกสัญญา
 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา
การตั้งกรรมการ
 การเพิ่มความคล่องตัวและแนวทางในการปฎิบัติตามระเบียบ สร.ว่าด้วยการพัดุุ
การจัดหาเครื่องปรับอากาศ
 แนวทางปฏิบัติในการตรวจรับเครื่องปรับอากาศ
ค่าบริการกำจัดปลวก
 การจ่ายเงินค่าบริการกำจัดปลวก
งานก่อสร้าง
 การขอทบทวนการปรับปรุงแก้ไขวิธีประกวดราคางานก่อสร้าง
 การประเมินราคา ในงานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
 การให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก่ประชาชน
 งานก่อสร้างตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
 ผลงานก่อสร้างของผู้เสนอราคาตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้าง
 การกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง
 การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้าง
 ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุ
 การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษราคากลางงานก่อสร้าง
การจัดทำทะเบียบคุม PO
 สรุปผลการประชุมเชิงสัมมนาการปฏิบัติตามระบบ GFMIS
หน้าถัดไป >>>